Què és l’ITE?

La inspecció Tècnica dels Edificis una qüestió de seguretat

La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE), també coneguda com “la ITV de l’edifici”,  serveix per tenir un parc d’habitatges en millors condicions, i és un instrument per evitar situacions de risc que puguin afectar a les persones.

Han de passar obligatòriament la ITE tots els edificis plurifamiliars fa més de 45 anys

Els primers edificis obligats a passar l’inspecció Tècnica són aquells que han estat construït l’any 1930 o amb anterioritat.

Els ajuntaments o els programes de foment de la rehabilitació també podran obligar a passar L’ITE.

Hauran de passar l’inspecció aquells edificis que s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

Els ajuntament podran ser més exigents en els paràmetres d’aptitud que han de tenir els immobles, o requerir que els edificis passin amb anterioritat als 45 anys l’ITE, sempre que els ajuntaments ho determinin en les seves ordenances o programes.

L’ITE té una vigència de 10 anys

Caldrà passar de nou l’inspecció de l’edifici durant l’any següent a la seva caducitat.

Una normativa viable per tal de facilitar el compliment

En la redacció del Decret 187/2010, de 23 de novembre s’ha sigut conseqüent amb la realitat econòmica del país. L’informe resultant de l’inspecció de l’edifici s’ha simplificat per tal de facilitar el compliment de l’ITE.


L’inspecció tècnica ajudarà als propietaris a prioritzar les inversions en l’edifici

Els Tècnics de ITE Tècnics realitzarem una inspecció exhaustiva de l’edifici per tal que els seus propietaris coneguin l’estat real de conservació real de l’immoble, i puguin donar prioritat a aquelles inversions més urgents.

És freqüent que la comunitat de propietaris es plantegi fer una despesa per pintar l’escala de veïns desconeixent que l’edifici té un problema estructural greu.

L’Inspecció Tècnica dels Edificis ajudarà a estalviar diners a les comunitats de propietaris

Tot edifici requereix un manteniment periòdic,  l’ITE ajudarà a fomentar la cultura del manteniment preventiu que és molt més rentable que el manteniment pal·liatiu.

Els professionals de ITE Tècnics l’orientarem d’aquelles mesures preventives que cal adoptar en el seu edifici, per tal de que no calguin més endavant mesures tècnica i econòmicament més costoses.

Els propietaris tenen responsabilitat en els sinistres, si no passen L’ITE

La Llei de l’Habitatge estableix l’obligació dels propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. L’inspecció tècnica té per finalitat verificar aquesta obligació. Un cop passada la revisió els propietaris tenen igualment el deure de mantenir en condicions de seguretat els immobles.

Les companyies asseguradores podrien eludir responsabilitats en cas de no haver passat L’ITE

En cas de sinistre greu podrien al·legar que els propietaris no han complert amb les seves obligacions, ja que han incomplert la Llei de l’Habitatge i el Decret 187/2010, de 23 de novembre.

 

més info.