Què és l’ITE?

La inspecció es pot dur a terme per separat en cada una de les comunitats de l’edifici.

En el supòsit d’edificis amb diferents escales, o bé diferents números de carrer, en els que hi hagi diverses comunitats de propietaris, es pot dur a terme la inspecció tècnica de l’edifici individualment per cada una de les comunitats de propietaris.

(foto no trobada)

En els edificis en els que es produeixin situacions de risc, hi hagi deficiències estructurals o constructives o en les instal·lacions es prioritzarà el pas l’ITE.


Tot i que un edifici no hagi assolit els 45 anys d’antiguitat, o bé que encara no es compleixin els 10 anys després de passar la inspecció Tècnica dels edificis. En el supòsit de que es produeixin situacions de risc en les que es puguin afectar persones o bens. Es prioritzarà el pas de l’ITE.
També s’obligarà a avançar la revisió de l’edifici en el cas de deficiències estructurals, constructives o de les instal·lacions. Així com en el cas d’edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació incloses en la Llei del Dret a l’Habitatge, o per qualsevol motiu degudament justificat.

No hauran de passar la revisió els edificis declarats en ruïna.
Els edificis declarats en ruïna pels locals competents queden exclosos de passar la inspecció tècnica.

(foto ??)

L’obligació de sotmetre l’edifici a la revisió és dels propietaris o comunitats de propietaris.
Hauran de passar la revisió tots els edificis plurifamiliars.
En el cas d’edificis amb règim de divisió horitzontal, l’obligació de passar la inspecció recau a les comunitats de propietaris.
En els edificis plurifamiliars sense divisió horitzontal, la responsabilitat recaurà en els propietaris/propietàries de l’edifici.
Els ocupants i els propietaris han de facilitar l’accés a totes les entitats de l’edifici per tal de fer un examen exhaustiu de tots els elements comuns.

La redacció de l’informe de la inspecció de l’edifici serà a càrrec d’un aparellador, arquitecte tècnic enginyer de l’edificació o arquitecte.
El tècnic competent realitza un examen de l’edifici i redacta l’informe de la inspecció tècnica.
La inspecció tècnica és visual, es fa al conjunt de l’edifici. En el cas de que les dades obtingudes en inspecció no fossin suficients per qualificar l’estat de l’edifici o dels seus elements constructiu o instal·lacions, el tècnic encarregat de la inspecció pot demanar a la propietat de l’immoble fer un diagnosi més exhaustiu, amb les proves o assajos que consideri oportuns.
No forma part de la inspecció detectar vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.
L’informe contindrà una descripció de l’estat actual de l’edifici, s’hi detallaran les deficiències detectades que es qualificaran. També inclourà els terminis per reparar-les.
Al final de l’informe el tècnic haurà de qualificar l’estat general de l’edifici.

Les deficiències es poden qualificar com a molt greus, greus i lleus.
En el cas que el tècnic que ha dut a terme la revisió de l’edifici determini que existeixen deficiències que comportin un risc per a les persones, es comunicarà immediatament a la propietat i a l’ajuntament on pertanyi l’edifici. Les mesures de seguretat a adoptar s’han de dur a terme amb caràcter imminent, per tal de garantir que les patologies detectades en l’edifici no afectin a persones.
Quan la qualificació de l’estat general de l’edifici sigui Molt greu l’informe es lliurarà a la propietat i a l’Agencia Catalana de l’Habitatge. En aquest supòsit caldrà que la propietat de l’edifici adopti d’immediat les mesures per tal que no existeixi risc per a les persones. Un cop esmenades les deficiències en el termini indicat pel tècnic, es presentarà la sol·licitud de certificat d’aptitud a l’Agència, juntament amb l’informe de la inspecció tècnica i el certificat final d’obres.
Si la qualificació general de l’edifici sigui Deficiències greus, aquest serà lliurat a la propietat, a la comunitat de propietaris o bé persona representant d’aquesta. En aquest cas caldrà dur a terme les operacions de manteniment que dictamini el tècnic en un termini d’execució raonable. Esmenades les deficiències en el termini indicat, es presentarà la sol·licitud de certificat d’aptitud a l’Agència, juntament amb l’informe de la inspecció tècnica i el certificat final d’obres.
En cas que la qualificació general de l’edifici sigui amb Deficiències lleus o sense Deficiències, l’informe tècnic de l’edifici serà lliurat a la propietat de l’immoble o al representant de la comunitat de propietaris, i a l’Agència Catalana de l’Habitatge. En cas que sigui necessari es durà a terme els treballs de manteniment indicats pel tècnic.
S’atorgarà el certificat d’aptitud en els supòsits de que no existeixin deficiències en l’ edifici o en el cas de que aquestes deficiències detectades en l’immoble siguin deficiències lleus.


L’Agència té un termini de dos mesos per notificar el certificat.
En el supòsit que l’Agència modifiqui la relació i qualificació de les deficiències del informe tècnic, el termini computarà en el moment que s’acrediti que s’ha realitzat les esmenes.


La qualificació d’apte té una vigència de 10 anys.
Cal renovar el certificat d’aptitud durant l’any següent al seu venciment. L’edifici serà inspeccionat de nou per garantir que no s’ha deteriorat i compleix amb els requisits per ser apte en la inspecció tècnica dels l’edificis.
En cas que l’edifici perdi els requisits amb els quals va ser considerat apte, perdrà la consideració atorgada a l’edifici. L’ITE s’haurà de passar de nou tot i que no hagin transcorregut el termini de 10 anys del lliurament del certificat d’aptitud de l’edifici.


El certificat d’aptitud és garantia pels compradors d’un habitatge de que l’edifici no té patologies.
La millor manera de garantir que un edifici no té patologies és que l’edifici hagi estat qualificat com a apte per un tècnic competent. D’aquesta manera els compradors d’un habitatge tenen garanties de que no haurà de fer front a despeses imprevistes per possibles obres de rehabilitació de l’edifici.
Per la transmissió d’habitatges, els venedors han de lliurar una copia autenticada del certificat d’aptitud als compradors. En el cas que l’edifici no disposi del certificat d’aptitud, per no haver estat qualificat com a apte, la part compradora podrà exonerar de forma expressa a la part venedora de lliurar el certificat. En aquest supòsit caldrà lliurar la cèdula d’habitabilitat vigent o  en el cas que la vivenda tampoc pugui disposar de cèdula caldrà lliurar als comprador l’Informe de Transmissions Patrimonials en el que es detalla les mancances que cal subsanar perquè la vivenda pugui tenir la qualificació d’habitable.


La Llei 18/2007, de 28 de desembre preveu la imposició de multes en cas de no disposar del certificat d’aptitud de l’edifici.
El fet de no disposar del certificat d’aptitud de l’edifici, pot donar lloc a diligències prèvies a la imposició de multes als propietaris i comunitats de propietaris de l’immoble.

En el cas que l’informe determini que cal fer obres i els propietaris eludeixin la seva obligació, l’Agència té facultat per ordenar la realització de les obres i prendre totes les mesures adients.