CATALÀ    ESPAŅOL    ENGLISH         
 

 

 

 

 

 
 

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS UNA QÜESTIÓ DE SEGURETAT

UNA NORMATIVA VIABLE PER TAL DE FACILITAR EL COMPLIMENT

LA INSPECCIÓ TÈCNICA AJUDARÀ ALS PROPIETARIS A PRIORITZAR LES INVERSIONS EN L'EDIFICI

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS AJUDARÀ A ESTALVIAR DINERA A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

HAN DE PASSAR OBLIGATÒRIAMENT LA ITE TOTS ELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS DE MÉS DE 45 ANYS

L'OBLIGACIÓ DE SOTMETRE L'EDIFICI A LA REVISIÓ, ÉS DELS PROPIETARIS O COMUNITATS DE PROPIETARIS

ELS AJUNTAMENTS O ELS PROGRAMES DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ, TAMBÉ PODRAN OBLIGAR A PASSAR LA ITE

EN ELS EDIFICIS EN ELS QUE ES PRODUEIXIN SITUACIONS DE RISC, HI HAGI DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS, CONSTRUCTIVES O EN LES INSTAL·LACIONS, ES PRIORITZARÀ EL PAS DE LA ITE

NO HAURAN DE PASSAR LA REVISIÓ ELS EDIFICIS DECLARATS EN RUÏNA

LA INSPECCIÓ ES POT DUR A TERME PER SEPARAT, EN CADA UNA DE LES COMUNITATS DE L'EDIFICI

LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE LA INSPECCIÓ DE L'EDIFICI SERÀ A CÀRREC D'UN APARELLADOR, ARQUITECTE TÈCNIC, ENGINYER DE L'EDIFICACIÓ O ARQUITECTE

LES DEFICIÈNCIES ES PODEN QUALIFICAR COM A MOLT GREUS, GREUS I LLEUS O SENSE DEFICIÈNCIES

L'AGÈNCIA TÉ UN TERMINI DE DOS MESOS PER NOTIFICAR EL CERTIFICAT

LA QUALIFICACIÓ D'APTE TÉ UNA VIGÈNCIA DE 10 ANYS

EL CERIFICAT D'APTITUD ÉS GARANTIA PELS COMPRADORS D'UN HABITATGE DE QUE L'EDIFICI NO TÉ PATOLOGIES

La Llei 18/2007, de 28 de desembre PREVEU LA IMPOSICIÓ DE MULTES EN CAS DE NO DISPOSAR DEL CERTIFICAT D'APTITUD DE L'EDIFICI

ELS PROPIETARIS TENEN RESPONSABILITAT EN ELS SINISTRES, SI NO PASSEN LA ITE

LES COMPANYIES ASSEGURADORES PODRIEN ELUDIR RESPONSABILITATS EN CAS DE NO HAVER PASSAT LA ITE

 

   
     © Copyright 2011 ite Tecnics   Mapa web   All rights reserved.